Historie společnosti Technické služby Tábor s.r.o.


Společnost Technické služby Tábor s.r.o vznikla 1.1.1995 po zániku příspěvkové organizace Technické služby města Tábora.

Z této příspěvkové organizace vznikly tři samostatné obchodní společnosti Technické služby Tábor s.r.o, Bytes s.r.o a Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Žádná z těchto společností nebyla nástupnickou za zaniklou organizaci Technické služby města Tábora. Veškeré závazky a pohledávky převzal bývalý zřizovatel Město Tábor.

Společnost Technické služby Tábor s.r.o v této době nevlastnila žádný movitý ani nemovitý majetek, pouze základní vklad zakladatele a jediného společníka Města Tábora, v hodnotě 100.000,- Kč. Veškerý movitý i nemovitý majetek měla pronajatý od svého zakladatele.
Během prvního roku existence byly zpracovány všechny základní dokumenty potřebné pro chod společnosti.

Pronajatý HIM byl z 90% absolutně zastaralý. Z toho důvodu byl zakladatelem v roce 1996 do společnosti vložen a bylo započato s jeho obnovou a modernizací. Do současné doby se podařilo HIM obnovit a modernizovat tak, že je na poměry v ČR na velmi vysoké úrovni.

V průběhu let došlo ze strany jediného společníka k navýšení základního kapitálu společnosti na 154.200.000,- Kč a to jak formou vkladu HIM, tak formou vkladu finančního.

Společnost v současné době vlastní veškerý HIM a DHIM potřebný k vlastní činnosti. V roce 2001 odkoupila od Města Tábora celou síť veřejného osvětlení, včetně dopravní světelné signalizace.

V roce 2006 dokončila výstavbu skládky odpadů Klenovice z vlastních finančních zdrojů.

V roce 2007 dokončila velmi náročnou stavbu parkovacího domu pod Střelnicí.

Společnost pro svou činnost využívá nemovitosti pronajaté od Města Tábora a Úřadu práce. Dále pozemky pronajaté od Města Tábora, ÚZSVM, Úřadu práce, Lesů ČR a několika fyzických osob.

Ve společnosti za dobu trvání došlo k mnoha změnám hlavně ve vnitřní organizaci podniku a vzájemné provázanosti jednotlivých provozů. Každý rok dochází k rozšíření činností některého stávajícího střediska, pokud to okolnosti a rozsah nové činnosti vyžadují, i ke vzniku nového střediska.

Personální obsazení se od vzniku společnosti stabilizovalo na stálém kolektivu pracovníků, hlavně na pracovních pozicích, které jsou složité a náročné na technologii výroby či složitosti obsluhovaného mechanismu a na jejichž přiměřené zvládnutí je třeba nejen dlouhé a drahé školení, ale i notná dávka praxe. Tudíž není možné, aby se zde pracovníci po krátké době střídali.

Větší fluktuace pracovníků se vyskytuje pouze na pracovních pozicích, které zastávají nekvalifikovaní pracovníci.

Společnost zajišťovala a zajišťuje služby v prvé řadě pro město Tábor a ve zbývající kapacitě i pro ostatní odběratele.

Valná hromada schválila v roce 2002 novelizaci zakladatelské listiny, v níž nejpodstatnější částí je – Technické služby Tábor s.r.o., je společnost zřízena za účelem vykonávání těchto činností pro Město Tábor:

  1. zajišťování oprav a realizace městského mobiliáře (dětská hřiště, sportovní hřiště, drobná architektura, parky, kašny, hřbitovy apod.)
  2. opravy a realizace veřejného osvětlení, slavnostního osvětlení a světelné dopravní signalizace
  3. opravy a realizace chodníků, místních komunikací a dopravního značení
  4. zajištění oprav a investiční výstavby do výše nákladů akce 5 miliónů Kč
  5. běžná údržba (zeleň, čištění města, zimní údržba, automobilová doprava, likvidace odpadů mimo nebezpečných)
  6. provozování hřbitovů
  7. provozování útulku pro opuštěné psy.

V roce 2008 proběhl ve společnosti audit QMS a EMS. Následně byla provedena certifikace QMS a EMS podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2004. Společnosti se podařilo získat certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.

V roce 2011 proběhl ve společnosti audit BOZP – první stupeň. Následně bylo pokračováno certifikačním auditem dle OHSAS 18001 druhým stupněm. Tímto se společnosti podařilo získat certifikaci podle ČSN OHSAS 18001.

Tyto certifikáty jsou pravidelně obhajovány.