Strategie společnosti Technické služby Tábor s.r.o.


Pro budoucí léta je pro společnost hlavním úkolem udržet a zkvalitňovat zabezpečení komunálních činností pro Město Tábor.

Ve výhledu chce též rozšířit své služby i pro menší obce a firmy v regionu města Tábora.

Společnost se bude i nadále zaměřovat na místní trh regionu a nebude si činit ambice stát se společností, která by měla expandovat v rámci celé ČR.

Veškeré výhledy z minulých let počítaly s trvalým hospodářským mírným růstem. Od roku 2010 bylo nutné náhled na ekonomiku změnit a připravit společnost na několikaleté období stagnace, či ekonomického poklesu.

Tento odhad se potvrdil. Společnost za cenu maximálních úspor toto období překonala. Od roku 2014 se ekonomický pokles zastavil a od roku 2015 došlo k oživení ekonomiky a mírnému hospodářskému růstu. Obdobný vývoj lze očekávat i v roce 2016 a proto bude cílem společnosti nejenom udržení vyrovnaného hospodaření, ale vytváření přiměřeného zisku.

V následujících letech se předpokládá rozšiřování činností pro město. Každý rok probíhají ve městě investiční akce, z nichž vznikají další nároky na údržbu nově revitalizovaných prostranství.

Dalším hlavním cílem je splnění všech požadavků zákazníka, úspěšný boj o zákazníka, zabezpečení kvality výrobků a služeb, respektování platných právních a technických norem a dosáhnout v blízkém časovém horizontu takového stavu, který bude odpovídat heslu „Služby pro Vás“.

Toto lze dosáhnout pouze s kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou základem kvality našich produktů a poskytovaných služeb.

Vnitřní firemní strategie je rozšiřovat a zkvalitňovat práci stávajících provozů, případně podporovat vznik nových středisek, pokud to situace na trhu vyžaduje.

Společnost bude i nadále preferovat dodržování všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a uplatňování uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí.

Strategie společnosti dále vychází z úkolů daných valnou hromadou, které se konkretizují do hospodářského výhledu na další období. Na běžný rok se zpracovává roční finanční plán, který obsahuje konkrétní hospodářské ukazatele rozdělené po provozovnách i střediscích.


Strategie společnosti lze shrnout do těchto bodů:

 • udržet a rozšířit činnosti pro město Tábor i ostatní stávající odběratele
 • rozšířit okruh odběratelů nejen ve městě Tábor, ale i z celého regionu
 • splnění všech požadavků zákazníků
 • zvýšit jakost výrobků a služeb
 • kvalitně plnit uzavřené obchodní smlouvy ke spokojenosti odběratelů
 • uspokojovat vlastníka dosahováním přiměřeného podnikatelského zisku (trochu problém: vlastník je též 50% odběratel)
 • dosahovat spokojenosti a kvalifikačního rozvoje zaměstnanců
  zvyšovat produktivitu práce
 • snižování pohledávek z obchodního styku po lhůtě splatnosti
 • udržovat závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti na minimální úrovni – spíše nulové
  minimalizovat produkci odpadů z výroby
 • modernizovat síť veřejného osvětlení z důrazem na úsporu elektrické energie
 • provoz parkovišť bude i do budoucna zajišťovat obnovu technologií využívající ke svému provozu sluneční energii. Dále bude podporovat parkování v parkovacích domech, čímž přispěje ke snížení parkování v ulicích města a uskutečnění vize zdravého a udržitelného města Tábora
 • soustavně modernizovat strojní vybavení s ohledem na stáří mechanizace (cíl – mechanizace ne starší 12ti let),       na ekonomiku provozu a ochranu životního prostředí. Cílem je každý rok pořídit minimálně jeden automobil nebo mechanismus s pohonem na CNG (stlačený zemní plyn). Pokud stroj nebude k dispozici s pohonem CNG, využívat pohon splňující nejnovější normu EURO.