O společnosti Technické služby Tábor s.r.o.


Čištění města

Středisko čištění města zabezpečuje tyto činnosti:

 • Úklid po zimní údržbě
 • Blokové čištění
 • Průběžné strojní a ruční čištění města dle harmonogramu
 • Svoz odpadků z košů
 • Likvidace černých skládek
 • Čištění komunikací na objednávku

Při blokovém čištění komunikací, jsou tyto komunikace v dostatečném předstihu osazeny přenosnými dopravními značkami. V případě jejich nerespektovanosti se řidiči vystavují riziku, že jejich nevhodně parkující automobil je v součinnosti s Městskou Policií odtažen.


Parkoviště

Ve vnitřním městě Tábor je zóna placeného stání. Oblast je rozdělena na zóny vyhrazeného parkování pro obyvatele s trvalým bydlištěm a organizace se sídlem nebo provozovnou v dané oblasti a lokality s parkovacími automaty. Tyto lokality jsou určeny pro krátkodobé návštěvníky Tábora a v rámci provozní doby je návštěvník povinen si zakoupit lístek na předpokládanou dobu stání (případně předplatitelskou kartu). Provozní doba placeného stání je rozdělena v závislosti na oblastech a lokalitách placeného stání. (více v záložce Parkovací systém).

Na Vaše akce, při kterých by se Vám hodilo vyhrazené parkoviště, Vám můžeme příslušný počet parkovacích míst pronajmout za úhradu na potřebnou dobu (např. před hotely v případě různých sjezdů, nebo i před domem čekáte-li více přátel na rodinnou oslavu).


Zimní údržba

Středisko zimní údržby zabezpečuje sjízdnost a schůdnost městských komunikací a chodníků v Táboře.


Údržba komunikací, dopravní značení a výlep plakátů

Středisko ve své činnosti zahrnuje tyto oblasti: opravy a údržbu komunikací, dopravní značení, výlep plakátů na sloupech VO.


Veřejné osvětlení, práce montážní plošinou

Středisko ve své činnosti zahrnuje tyto oblasti: údržbu a rekonstrukce veřejného osvětlení a světelné signalizace (hlášení poruch VO – tel. 381 232 373) a různé práce s montážní plošinou, včetně provádění výzdoby např. vánoční nebo při různých slavnostech.


Útulek pro nalezené psy a kočky v Táboře

Útulek Tábor – pro psy a kočky
V dubnu 1999 převzala naše společnost provozování útulku pro bezprizorné psy. V roce 2019 prošel útulek rozsáhlou rekonstrukcí a byl rozšířen o útulek pro kočky a velký psí výběh. Do našeho útulku přijímáme pouze toulavé psy a kočky z měst a obcí, se kterými máme uzavřenou smlouvu (i mimo okres Tábor).
Dále máme zřízeny kotce pro krátkodobé placené umístění psů a koček (hotel), kam může majitel své zvíře umístit, například v době dovolené či nemoci. Ceny služeb naleznete v ceníku na webu útulku www.utulektabor.cz
Pokud si u nás vyberete a máte vhodné podmínky pro chov zvířete, pejska si odvezete řádně označeného a očkovaného, po zaplacení adopčního poplatku ve výši 500 korun. Dospělé kočky odchází do adopce kastrované a očkované (až na výjimky, kde to nedovoluje zdravotní stav). Koťata jsou očkovaná s podmínkou kastrace v dospělosti. Adopční poplatek se u koček neplatí.

 

 


Veřejná zeleň

Při údržbě veřejné zeleně provádíme převážně tyto práce:

 • kácení stromů a zpracování vývratů (na základě povolení MěÚ)
 • průklest stromů a vývratů – hrabání listí a suché trávy
 • odstranění ruderální vegetace na dosud neudržovaných plochách
 • řez živých plotů
 • odhrnutí růží, jejich sestřih a okopávka
 • jarní a letní výsadba květinových záhonů a mobilní zeleně
 • pletí růží, květinových záhonů, mobilní zeleně, zahuštění výsadeb keřů
 • výsadba dřevin
 • sečení travnatých ploch
 • chemické odplevelení zpevněných ploch a ploch určených k výsadbě dřevin
 • zálivka a přihnojování výsadeb

Hřbitovy

Město Tábor je majitelem Táborského hřbitova, ale i čtyř v okrajových částech Tábora – v Klokotech, Čekanicích, Čelkovicích a na Horkách. Tyto hřbitovy máme ve správě – pronajímáme prostor ke zřízení hrobů, urnových hrobů a místa v kolumbárních stěnách. Pohřebnictví, krematorium, kopání hrobů ani otevírání hrobek do naší kompetence nespadá.

Z důvodu možných změn adres, příjmení z důvodu sňatku a převodu hrobů při dědických řízeních žádáme tímto nájemce hrobových míst na uvedených hřbitovech, aby ve vlastním zájmu informovali Technické služby Tábor s.r.o. o případných změnách buď písemně, osobně nebo telefonicky kdykoli v pracovní době, případně e-mailem.


Veřejné WC

Provozujeme veřejné WC Žižkově náměstí, kde je bezbariérová úprava a veřejné toalety na Křižíkově náměstí.


Skládka odpadů

V závěru roku 2006 byla uvedena do provozu skládka TKO v Klenovicích (18 km od Tábora směr České Budějovice). Byla vybudována hlavně z důvodu ukládání odpadů z města Tábora. Druhy přijímaných odpadů, dle katalogového čísla, jsou uvedeny v ceníku.


Kompostárna

Na části uzavřené skládky v Klenovicích máme v činnosti kompostárnu, kde je zpracováván kompostovatelný odpad, a to dle katalogového čísla odpadů:

 • 200201 biologicky rozložitelný odpad
 • 200202 zemina a kamení

Výsledný produkt je pak využíván k rekultivaci uzavřené skládky.


Recyklační provoz

Na druhé části uzavřené skládky máme v činnosti recyklační provoz v Klenovicích, který šetří kapacitu skládky v Želči a přispívá k ochraně životního prostředí. Výstupní produkty začínají být pro stavební firmy zajímavé, neboť jejich ceny jsou výrazně nižší než u přírodních surovin, ale i uložení odpadu na tento recyklační provoz je výhodnější než jeho vyvezení na skládku. Recyklovatelné stavební odpady ukládané (beton, demolice vozovek, stavební sutě apod.) jsou dle katalogového čísla odpadů tyto:

 • 170101 beton
 • 170102 cihla
 • 170103 taška a keramické výrobky
 • 170107 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel ….
 • 170302 asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301
 • 170504 zemina
 • 170802 stavební materiály na bázi sádry
 • 170904 směsné stavební a demoliční odpady

 

Tyto se pak drtí na různě velké frakce, které pak prodáváme k dalšímu využití (na zpevnění cest, na stavby apod.):

 • betonový granulát 0 – 4 mm, 4 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 32 mm, 32 – 80 mm
 • živičná směs 0 – 8 mm, 8 – 16 mm, 16 – 32 mm, 32 – 80 mm
 • stavební směs 0 – 16 mm, 16 – 32 mm, 32 – 80 mm

Kontejnerová doprava

Na objednávku Vám přistavíme kontejner na odpad ať již ze zeleně, bourání nebo vyklízení půdy či sklepa. Tento odpad odvezeme na příslušnou skládku. Kontejnery jsou o objemu 10m3, o nosnosti 3 nebo 7 tun, podle druhu odpadu.


Ceníky služeb Technické služby Tábor s.r.o.

Seznam ceníků služeb, systému parkování a cen za hrobová místa.