Mimosoudní řešení sporů Technické služby Tábor s.r.o.


Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění, § 14

Organizace Technické služby Tábor s.r.o. informuje spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů takto:

Spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR (Alternative Dispute Resolution). ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, vedeným na seznamu Evropské komise.

V rámci institutu ADR lze řešit spory z kupních smluv a smluv o poskytování služeb. Je tedy třeba, aby spotřebitel byl stranou příslušné smlouvy, od níž se spor odvíjí, a v rámci této smlouvy spotřebitel druhé straně poskytl příslušné finanční plnění nebo se k němu zavázal.

Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. V případě, že jedna ze stran není ochotna na navrhovanou dohodu zprostředkovanou v rámci ADR přistoupit, skončí řešení sporu uplynutím lhůty 90, resp. 180 dnů od podání návrhu.
Není-li dohoda stran v rámci mimosoudního řešení sporu nalezena, může se kterákoliv ze stran obrátit s občanskoprávní žalobou na věcně a místně příslušný soud.

Podrobnější informace najdete na https://www.coi.cz/informace-o-adr/ .

Česká obchodní inspekce je zároveň dozorovým orgánem vykonávajícím obecně dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: podatelna@coi.cz

případně prostřednictvím interaktivního formuláře na https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Internetová adresa: https://www.coi.cz/