15815-grass-material

Priorita travnatých ploch je, že mají být zelené

Mnohá města v loňském roce omezila kvůli suchu sekání trávníků. Nejčastěji zmiňovaným záměrem bylo podpořit zadržování vody a výskyt hmyzu. I Tábor z důvodů sucha přistoupil k částečnému omezení sečí při vysokých teplotách, ke změně výšky sečí a v některých lokalitách parků bylo zavedeno sekání technikou mulčování. Hmota z mulčování chrání povrch půdy před vysycháním a je pro trávník zdrojem živin.
Když se seče příliš často nebo příliš nakrátko, může tráva při vysokých teplotách upadnout do takzvané letní dormance. To znamená, že trávník zastaví veškerý růst a vývoj. Trávník není mrtvý, ale je ve stavu, který chrání důležité části rostliny, jako odnožovací uzliny, rhizomy a kořeny. Těm umožňuje přežít tím, že do nich koncentruje veškerou dostupnou vodu na úkor ostatních částí rostlin. Je to zřetelné i vizuálně, protože ztratí svou zelenou barvu.
Ale když neposečeme, tak květenství trav dozrají – podobně jako u obilí. A pak také nejsou zelené.
Priorita travnatých ploch je, že mají být zelené, aby v rostlinách probíhala fotosyntéza, aby byly živé. Jen tak mohou plnit všechny své funkce, např. zadržovat prašnost a vodu.
Nelze tedy problematiku řešit pouze na „sekat, nebo nesekat“.
Cílem je pracovat s druhově pestřejšími porosty, které obsahují jak jednoděložné, tak i dvouděložné rostliny, které zůstávají zelené i při vysokých teplotách a jsou hostitelské pro hmyz a kvetou. Také je třeba jasně definovat lokality jako pobytové např. pro možnost sezení v trávě, nebo pohledové. Podle toho se určuje i četnost sečení a stanovuje se vhodná doba pro sečení. Pravidelně sečený trávník navíc podporujeme v odnožování a vzniká hustější travní porost, který opět mnohem lépe chrání povrch půdy před vysoušením jak od slunce, tak i před větrem a tvoří takto pro hmyz útočiště, které může využívat trvaleji.
K sečení docházet musí. Pokud by seč neprobíhala, tráva nebude mít nové výhony a zestárne. Zároveň dojde k zanedbání ploch, které budou plné osin a nebudou obtěžovat jen obyvatele, ale např. i psy a takovéto plochy budou často plné i výkalů zvířat.
Aby se trávníkům a zeleným plochám dařilo a zvládaly i sucha posledních let, musíme jít cestou druhově pestrých porostů, zvýšením výšky kosení a vhodností termínů sečení.

Sdílejte příspěvek