Couv-Article

Certifikace ISO

Společnost Technické služby Tábor úspěšně prošla certifikací norem ISO.

ISO 45001:2018 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Hlavním smyslem aplikace normy je vést organizaci k tomu, aby navrhla a zavedla opatření v rámci svých možností vedoucí k předcházení nebezpečí, odstranění, omezení, nebo izolace zaměstnance od potencionálního nebezpečí. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

ISO 9001:2015 – Systém managementu kvality

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který může organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky.

ISO 50001:2018 – Systém managementu hospodaření s energií

Norma specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií tak, aby bylo organizacím umožněno vytváření politik a cílů, které berou v úvahu závazné povinnosti a informace týkajících se významných užití energie. Smyslem normy je pomoc organizaci při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zlepšování energetické hospodárnosti a snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií.

Sdílejte příspěvek